REGULAMIN SERWISU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: kamraci.eu oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z korzystaniem z serwisu.
 2. Serwis kamraci.eu jest prowadzony przez Fundacje Kamraci (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Strzelinie przy ulicy Adama Mickiewicza 3D / 2, identyfikującą się numerami: NIP 9141574848, REGON: 524027230 i KRS: 0001010171.
 3. Strona internetowa umożliwia:
  a. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji,
  b. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,
  c. dołączenie do Klubu Kamrata.
 4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.kamraci.eu.

II. INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDACJI DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

;III. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatorów płatności tj.:
  PayPro Spółka Akcyjna, 60-198 Poznań, Pastelowa 8, NIP PL 779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935;
  PayU S.A. 60-166 Poznań, Grunwaldzka 186,  NIP 779-23-08-495, KRS 0000274399, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  a. Przelewu elektronicznego;
  b. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
  c. Przelewu tradycyjnego;
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronach operatorów:
  Regulamin – Przelewy24;
  Regulamin – PayU
 4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych.
 5. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana,
 6. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są przez operatorów do Fundacji.
 7. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z odpowiednim oparetorem lub Fundacją, na wskazane dane kontaktowe podane na stronie www.kamraci.eu,
 8. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić elektronicznie na maila – biuro@kamraci.eu lub pisemnie na adres: 57-100 Strzelin, ul. Mickiewicza 3D/2,
 9. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności, o których mowa w punkcie 3., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację należy składać poprzez stronę operatora płatności z godnie z postanowieniami jego regulaminu. (Regulamin – Przelewy24 / Regulamin – PayU)

IV. DOŁĄCZENIE DO KLUBU KAMRATA

 1. Użytkownik strony internetowej może zdecydować się na regularne wsparcie działań Fundacji w formie członkostwa w Klubie Kamrata – zwanego dalej Członkostwem.
 2. Członkostwo ma charakter comiesięcznej lub corocznej darowizny przekazywanej za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub przelewu bankowego oraz BLK.
  Comiesięczne darowizny mogą być przekazywane wybraną metodą każdego miesiąca lub poprzez płatność cykliczną na zasadach omówionych w rozdziale III.
 3. W celu uruchomienia Członkostwa należy wypełnić formularz wpłaty na rzecz Klubu Kamrata pod adresem: https://www.kamraci.eu/klub-kamrata/.
 4. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Członkostwa.
 5. Kolejne darowizny będą pobierane na koniec każdego okresu subskrypcji, trwającego jeden miesiąc.
 6. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zrezygnować z Członkostwa. W tym celu należy skontaktować się z Klubem Kamrata – klubkamrata@kamraci.eu.
 7. Płatności na rzecz Klubu Kamrata regulowane są zasadami wymienionymi w punkcie III.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Użytkownik przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Użytkownik może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundacje Kamraci z siedzibą w Strzelinie ul. Adama Mickiewicza 3d/2 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Fundacja informuje, że: użytkownik wie, że podanie danych jest dobrowolne ma on także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, może także ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za Ochronę Danych: ochrona@kamraci.eu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu www.kamraci.eu znaleźć można w zakładce Polityka Prywatności.

VI. ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora.
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – w przypadku prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych Użytkownika z bazy Fundacji, Fundacja nie będzie mogła kontaktować się z Użytkownikiem ani przesyłać Użytkownikowi żadnych informacji związanych z działalnością Fundacji. W celu usunięcia podanych przez siebie danych osobowych należy skontaktować się z Fundacją pod adresem: ochrona@kamraci.eu.

VII. COOKIES

 1. Serwis kamraci.eu, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji platformy; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
 2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 3. Na stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika, statystycznych, udostępniania funkcji platformy.
 4. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres biuro@kamraci.eu.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.