POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kamraci z siedzibą w Strzelinie, ul. Adama Mickiewicza 3d/ 2, identyfikującą się numerami: NIP 9141574848, REGON: 524027230 i KRS: 0001010171 (dalej również: „Fundacja”).
Osobą zajmującą się Ochroną Danych Osobowych w Fundacji Kamraci jest Dariusz Liszewski, z którym można skontaktować się przez email: ochrona@kamraci.eu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz lub w jaki sposób przekazujesz nam swoje darowizny.

Jeśli Użytkownik kontaktuje się z Fundacją przetwarzane mogą być:
1. imię i nazwisko,
2. adres korespondencyjny,
3. adres e-mail,
4. numer telefonu – w zależności od sposobu nawiązania kontaktu.

Przetwarzamy dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

Jeśli Użytkownik dokonuje wsparcia zbiórki pieniężnej przetwarzane są dane z przelewów.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji dokonywanych przez darczyńców darowizn na rzecz Fundacji („dalej również: „Darczyńcy”), w tym darowizn finansowych za pośrednictwem między innymi stron: www.kamraci.eu , www.ratujemyzwierzaki.pl , www.pomagam.pl, www.siepomaga.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, jak również zbiórek za pośrednictwem portalu Facebook;
 • realizacji procesu przekazywanych przez Darczyńców darowizn rzeczowych oraz usług,
 • w zakresie niezbędnym do obsługi procesu księgowego i podatkowego w związku z dokonywanymi darowiznami lub świadczonymi usługami;
 • prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym między innymi dziękowania Ci za okazane wsparcie, wysyłania życzeń okolicznościowych czy zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Fundację,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego Fundacji, w tym informowania Cię o działaniach, które realizujemy dzięki Twojemu wsparciu (newsletter, korespondencja papierowa, rozmowa telefoniczna);
 • informowania Cię o bieżących potrzebach ludzi, którym Fundacja chce pomóc, i zachęty do włączenia się do tej pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne (newsletter, korespondencja papierowa, rozmowa telefoniczna);
 • tworzenia dla Ciebie korespondencji dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji,
 • w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z Darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi, jak również z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • marketingu własnych działań, badania rynku i demograficznych oraz reakcji i preferencji osób korzystających z naszej strony, a także prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony, do personalizacji jej zawartości oraz zapewnienia sprawnego działania naszych stron: www.kamraci.eu;
 • w celach statystycznych, aby optymalizować przyszłe działania związane z prowadzeniem stron internetowych lub planowania komunikacji reklamowej i obsługi darczyńcy.

Na jakiej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (”RODO”) – w przypadku przetwarzania Twoich danych w określonych kanałach komunikacji z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych czy edukacyjnych (np. zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na stronach www.kamraci.eu ), a także w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie Fundacji Twoich danych osobowych, gdy przekazałeś darowiznę w drodze 1% podatku dochodowego (zgoda jest umieszczona na formularzu PIT-OP).

Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie obowiązków względem nadzorującego nas ministra właściwego ds. zdrowia publicznego, czy też w celu wywiązania się z obowiązków wynikających między innymi z ustawy o rachunkowości, „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” czy przepisów podatkowych, jak również realizacji statutu fundacji Kamraci.

Na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest pozyskiwanie funduszy na działalność – w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych (np. wysyłka komunikacji papierowej do Darczyńców), prowadzenie komunikacji z Tobą oraz zapewnienie sprawnego działania stron internetowych Fundacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie Fundacji Twoich danych osobowych danych podanych na formularzu PIT-OP w związku z przekazaniem 1% podatku dochodowego jest dobrowolne i nie jest niezbędne do przekazania nam 1% podatku.

W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania darowizny za pośrednictwem naszych stron, jak również pośrednictwem innych portali, czy w celu zapisu na newsletter.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo również wnieść sprzeciw, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli przekazałeś nam darowiznę (samodzielnie, poprzez Przelewy24 czy jako 1% podatku), jednak nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Tobie przez nas korespondencji, Twoje dane osobowe przetwarzamy odpowiednio i w niezbędnym zakresie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ordynacji podatkowej, Ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego (termin przedawnienia roszczeń).

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Tobie naszej korespondencji, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub też zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

Szczegółowe informacje o czasie przechowywania plików cookies znajdziesz w końcowej części niniejszej Polityki Prywatności.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Darczyńców, przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi związane z funkcjonowaniem portali Fundacji, a także realizacją i obsługą darowizn lub innego wsparcia na rzecz Fundacji.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać także naszym doradcom prawnym i podatkowym.

Adresy email naszych Darczyńców mogą być również udostępniane Facebook, Inc. w związku z wykorzystaniem narzędzia Facebook Audience Insights, w celach statystycznych i reklamowych, żeby uzyskać informacje o naszej grupie odbiorców. Proces ten nie identyfikuje konkretnych osób, lecz stanowi działanie statystyczne i może przebiegać w następujący sposób:
1) import wybranych adresów e-mail osób, które dokonała wpłaty poprzez formularz na stronie internetowej www.kamraci.eu do narzędzia Facebook, Inc. o nazwie Facebook Audience Insights,
2) analiza zbiorczych danych nt. kont użytkowników w serwisie Facebook powiązanych z zaimportowanymi adresami e-mail. Dane te nie dotyczą poszczególnych osób, a jedynie prawidłowości występujących w całej grupie np. stosunek płci,
3) zlecenie serwisowi Facebook wyświetlania reklam kontom użytkowników w serwisie Facebook powiązanych z zaimportowanymi adresami e-mail,
4) zlecenie serwisowi Facebook znalezienie podobnych kont użytkowników do kont w serwisie powiązanych z zaimportowanymi adresami e-mail celem wyświetlenia im reklam.

Jakie narzędzia marketingowe wykorzystujemy?

Na naszych stronach internetowych korzystamy z narzędzi remarketingowych takich jak Google Analytics oraz Google Ads. Google Analitics umożliwia nam analizowanie Twojego ruchu na witrynach internetowych w celu personalizowania treści marketingowych.

Jednocześnie korzystamy z usług remarketingowych Google Ads. Funkcja remarketingu Google Ads polega na rejestrowaniu Twojego ruchu na naszych witrynach, celem prezentacji treści reklamowych dotyczących naszej działalności na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. W ramach korzystania z powyższych narzędzi marketingowych gromadzimy dane takie jak pliki cookies. Jeżeli nie chcesz podlegać opisanym powyżej funkcjonalnościom, należy w preferencjach plików cookies wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies marketingowych.

Jakie są Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych – przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, w tym otrzymania ich kopii oraz uzyskania poszczególnych informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO.
 • Prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania czy uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO.
 • Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania lub nie występują inne przesłanki uniemożliwiające realizację żądania, na podstawie art. 17 RODO.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO.
 • Prawo wycofania zgody – przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami, za pomocą adresu: ochrona@kamraci.eu.

Do kogo zgłaszać zastrzeżenia w zakresie ochrony danych?

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami za pomocą adresu email: ochrona@kamraci.eu.
Poza tym możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych, także na wskazany powyżej adres email.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwery zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony www.kamraci.eu.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wchodząc na nasze witryny internetowe zgadzasz się na umieszczanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Jednakże umożliwiamy Tobie dostosowanie preferencji plików cookies, gdzie możesz wyrazić bądź wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej. Niestety, ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu.